Buồng Đốt MADDOG V2 RDA

Buồng Đốt MADDOG V2 RDA
Buồng Đốt MADDOG V2 RDA Buồng Đốt MADDOG V2 RDA
  • Có thể build được
  • không có buồng chứa tinh dầu
  • Dễ build và thay gòn
  • Dễ dàng thay thế